Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

Lefogyott az ib- kel?

Herényietet akart elkövetni a genfi magyar delegáció ellen, elfogták

Lefogyott az ib- kel? hágai nemzetközi bíróság szerint Ausztria számára nem engedhető meg a vámunió Róma, auguflzlua 81 Éjszaka! A genfi ludósiló szerint a lefogyott az ib- kel?

  • Fogyás inc
  • Mi a legjobb kiegészítő a fogyáshoz
  • Békés,

vámunió kérdésében a hágai nemzetközi bíróság megállapította, hogv a vámunió ellenlétben áll az Párbajra azonban lefogyott az ib- kel? kerül sor, mert Autzlrla, ugylálszlk, már nem is ragaszkodik a tervhez. London, augusztus 91 Londoni lapok ugy tudják, hogy Auszlrla nemsokára lemond a Németországgal tervezett vámunióról. Hága, augusztus 3! Tankönyv-gondok A kormány rendelkezései folytán az uj tankönyvek olcsóbbsk az elóző évieknél — A leányllceum tankönyveit Is elö kell jegyeztetni Nagykanizsa, augusztus 31 Tudvalevően az tzatziki jó a fogyás már, miniszteri rendelkezés folytán, egy héttel később kezdfdlk az uj Iskolai év.

A hűség fejezete

Nagykanizsán az összes iskolák és tanlntézelekben szeptember 9 én van a Veni Sancle és másnap már rendesen megkezdődik a tanmenet. A sztllőknéi már előre veti árnyékát a közelgő pólbeiratások, tandíj és iskolakönyv-beszerzés gondji. Szerencsére a kultusrkormány rendelkezései szerint az Idén nagyon kis változás van a tankönyvekben és ahol változás van, az uj tankönyvek dral olcsóbbak az előző évi árakhoz képest.

Az elemi iskola elfő osztályába az Idén kb. A lobbi osztályokban is síig változott a mult évhez képest.

lefogyott az ib- kel?

Váliozailanok a gimnázium és felsf keret kedelmi iskola tankönyvel és ezok árai, csupán a gimn. Az uj Icányllceum tankönyveinek berzeizésére a könyvkereskedők már is Intézkedtek.

lefogyott az ib- kel?

Az állalános tanterv szerint előirt könyveket fogják Nsgykanizsán Is használni Az első osztályban kb. Valamivel többe kerülnek az V. Miután a leinyllceum is a rendes időben- nyílik meg, a szülök jól teszik, ha minél előbb eljegyeztetik a leányliceum tankönyveit a köny Kiváló Cegolcsóbb, meri legfőbb 1 vesMtokban. Nemrégen közöltük a nagykanizsai könyvkereskedők felhívását « szőlőkhöz, a tankönyvek vásárlását lllelöleg.

lefogyott az ib- kel?

Amint előre volt látható, vajmi kevés szülő jegyezte1 te elö a tankönyveket: természetesen anyagiak hiánya miatt, ugy, hogy a legközelebbi napokban a nagykanizsai könyvkereskedésekben eiös torlódás várhaló.

Nagykanizsa könyvkeres- kedői teljes felkészültséggel várják a kezdődő Iskolaidényt, azonban a szülők jól teázik, ha minél rlőbb előjegyeztetik a szükséges tankönyvekéi, hogy fennakadás ne tOrlénj-n, m e l ezidőwerlnt a könyvkereskedők is csak készpénzfizetésre kap ák a tankönyveket a kiadóktól.

Minden tzülő gyermeke éidrké ben cselekszik, ha sürgősen e'ő egyeztell a tankönyvet kereskedőjénél Lefogyott az ib- kel? békített m öreg, amíg agyonverték Nyolcévi fegyházra ítélték a porrogl gyilkos földművest Kaposvár, augusztus 29 Ez év márciusában történi, hogy Lakatos József és István porrogl földművesek a szőlőhegyen lévő egyik pincében borkóstoló közben összeveszlek Rltuper József gazdával, aki!

lefogyott az ib- kel?

A verekedésnek szemtanúja voll idős Halászi Imre, aki Lakatosék kezei közül ki akarta szabadítani Rllupert, mert attól tartott, hogy agyonüllk a szerencséden embert.

Lakatos Józsefei annyira felbőszítette Halászi Imre beavatkozása, hogy felkapott egy szőlőkarót és addig verte Halászi fejét, mlg a jó módszer a zsírtalanításhoz ember holtan esett Össze.

WILBUR SMITH. Most kell meghalnod

A ksposvári törvényszék most vonla felelősségre a gyilkost, akit szándékos emberölés miatt 8 évi fegyházra ítélt. Csakis a nagykanizsai Iparosság érdekeit szem előtt tartó aggódás és gondoskodás volt most Is. És az Iparosság határozott Ugv ahogyan ajánlottuk, ugy. A közgyűlésen leien voll dr Hegyi La ns lefogyott az ib- kel? főjegyző, Iparbiztos és dr. Hajdú Qyula testületi ügyész Is. Az elnök lerdületes szavakban üdvözölte n meglelent Ipsrblztost és a Zalai Közlöny képviselőjét, ms d elmondta, hogy az ipartestület már régebben elhatározta, hogy az eddigi Ipartestületi székház helyett v e v mást vesznek, vagv ulal építenek Építeni a mai viszonyok között nem lehet.

Azért eihalározlák, hogv vesznek egy megfelelő házal, a lelenleslt pedig esetleg eladják.

Az elöljáróság két ízben Is foglalkozott az llggvel és egyhangúlag elhatározta. Most tehát arról van szó, hogy megvegvék-e azt a házat vagy se.

Magyar Nemzet, 1969. április (25. évfolyam, 75-98. szám)

Ez nem könnyű doloe, felelősséggel jár, azért vitték a közgyűlés elé Az Ipartestületnek van kb. Ha ezt megveszik, ugy illetékkel, átalakítással ez kb.

Ha azonban a lelenlegl székházal sikerülne megfelelően eladni, akkor ez nem állana fenn. A bank kívánsága volt.

Hrabal könyve

Hoffmann Henrik a székhizépllőbizottság elnöke részletesen Ismertette a székház-Bgvet, amiről a Zalai Közlöny m'r lObbtrhen klmerilően beszámolt. Három házra kaptak ajánlatot: a Blumenschein. Strém és a Stelner Kardos féle házakra. Az előlláróság ugy határozott, hogv olyan Ingatlant vesz.

lefogyott az ib- kel?

A Sleiner-Kardos féle háznak 8 pengő lenne a tiszta hozama. Végül határozati javaslatot terjesztett elö a házvételnél való szabá lyokrs.

lefogyott az ib- kel?

Balog Jenő borbélymester a közgyűlés általános figyelme közepette, nagyszerűen kidolgozott beszédben rámutatott arra, hogy a Sleiner—Kardós-ház nem alkalmas az Ipartestület részére és utalt a Zalai Közlönynek vasárnap erre vonatkozólag megielenl cikkére.

Ha ezt a Noé-korabeli épületet restaurálni akarnák, — mondotta — akkor kétévi bért kellene reá áldozni Ehhez a vételhez nem lártil hozzá E»t hatalmas érvekkel alálámasztolt.

A testület gyümölcsöztesse pénzét, — hangsúlyozta — mlg sikerül a ház-kérdést valamilyen kedvező formában megoldani.